VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Predávajúci:

Obchodné meno:        StefFit s. r. o.

Sídlo:                             Janoškova 4, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO:                               52180522

DIČ:                              2120926467

IČ DPH:                       SK2120926467

Práva forma:               Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Zapísaný:                     OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 134645/B

Zastúpený:                  Denisa Stefanova

 

Emailová adresa:        thesteffiteu@gmail.com

Telefónne číslo:          +421 904 612 461

Poštová adresa:           Rádiová 4025/31, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov

Webová stránka:        www.steffit.eu

 

Názov banky:            Tatra Banka

IBAN:                         SK5211000000002945072731

BIC (SWIFT):           TATRSKBX

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

Preambula

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP”) stanovujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho – spotrebiteľa (tiež ako „kupujúci“ alebo „klient”), vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.steffit.eu Predávajúceho.

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ – klient.

1.2. Klientom je v zmysle týchto VOP podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.3. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a následné plnenie práv a povinností, kupujúci ako spotrebiteľ v zmysle platných právnych predpisov poskytne tieto osobné údaje: meno, priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, mobilné telefónne číslo a e-mailový kontakt.

1.4. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade ak Predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 

Článok II.

Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením resp. akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho Predávajúcim vo forme vyplnenej a odoslanej objednávky s povinnosťou platby na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len “Objednávka”).

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu vykoná Predávajúci najneskôr v lehote do 48 hodín po odoslaní objednávky kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu bude vykonané prostredníctvom zaslanej elektronickej pošty o akceptovaní objednávky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú zadal pri vypĺňaní objednávky. Predávajúci akceptuje objednávku až po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. Záväzné akceptovanie návrhu zaslané elektronickou poštou bude označené ako “Ďakujeme za objednávku” .

2.3. Objednávku je možné uskutočniť najmenej 48 hodín pred požadovaným dňom dodania tovaru.

Článok III.

Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný najmä:

 1. po uzatvorení zmluvy t.j. po záväznom akceptovaní objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby predmetný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 3. doručiť kupujúcemu (v elektronickej alebo fyzickej podobe) všetky podklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (rozpis menu a zloženie stravy v slovenskom jazyku, daňový doklad).

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny zo strany kupujúceho za objednaný tovar.

3.3. Pri osobnom odbere tovaru má Predávajúci právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru, príp. Predložením potvrdzujúceho emailu o akceptovaní objednávky a to za účelom jeho identifikácie t.j. či sa tovar skutočne odovzdáva osobe, ktorá uzavrela kúpnu zmluvu na diaľku.

 

Článok IV.

Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. uhradiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 2. prevziať objednaný alebo zaplatený tovar,

4.2. Kupujúci má právo na doručenie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

Článok V.

Dodacie a platobné podmienky

5.1. Predávajúci ponúka tovar podľa rôznych druhov celodenného, poldenného a 3-chodového menu umiestnených na internetovej stránke  predávajúceho.

5.2. Tovar je povinný predávajúci dodať na adresu určenú kupujúcim v dodávacích dňoch v čase od 16.30 do 21.00, podľa lokality. Predávajúci negarantuje presný čas doručenia – uvádza iba približné doručovacie okno. Dodáva sa naraz celé menu 5 (alebo 3 pri poldennom menu) hotových jedál určených na nasledujúci deň. Začiatok dodávania tovaru je deň určený kupujúcim v záväznej objednávke, a najskôr odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je povinný dodávať tovar po celú dohodnutú dobu plnenia určenú v zmluve, až kým klient nepošle Prerušovací alebo Odhlasovací formulár.

5.3. Kupujúci je povinný osobne alebo prostredníctvom ním písomne poverenej osoby prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase plnenia. V prípade, ak tak kupujúci neurobí, považuje sa márnym uplynutím doby plnenia tovar za riadne dodaný; vlastníctvo tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza uplynutím uvedenej doby na kupujúceho. Tovar, ktorý nebol prevzatý v mieste a čase plnenia, uloží predávajúci počas nasledujúceho pracovného dňa vo svojej prevádzkarni, kde má kupujúci možnosť si ho prevziať v čase do 16h. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar zlikvidovať.

5.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za stratu jedál, v prípade, že jedlá nepreberie sám klient a výslovne trvá na odovzdaní jedál inej osobe.

5.5. Predávajúci a kupujúci sa na základe žiadosti kupujúceho môžu dohodnúť na dočasnom prerušení dodávok tovaru. Žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom Prerušovacieho formulára na stránke www.steffit.eu najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom prerušenia dodávky.

5.6. Kupujúci je povinný, za prítomnosti prepravcu, skontrolovať tovar a jeho obal, bezprostredne pri jeho dodaní. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť rozvozcovi. V prípade zistenia poškodenia tovaru alebo jeho obalu pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí rozvozca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s rozvozcom poskytnúť zľavu na tovar, poškodenie opraviť a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar, prípadne postupovať iným zákonným spôsobom. 

 

Článok VI.

Kúpna cena

 6.1. Cena jedál sa skladá z dvoch položiek:

 • Cena za stravu – podľa vybraného menu v aktuálnom cenníku
 • Cena za rozvoz – podľa zóny, v ktorej sa nachádza adresa doručenia Kupujúceho

Konečná cena je súčtom ceny za stravu a ceny za rozvoz. Táto cena je automaticky vypočítaná na 5 dní v týždni v objednávkovom formulári. V prípade, že klient odoberá stravu menej ako 5 dní v danom týždni, konečná cena sa upravuje podľa počtu dní stravovania klienta.

Klient si môže v doplňujúcej poznámke pri objednávke určiť maximálne 5 výnimkových surovín. Prvé dve suroviny sú zdarma, za každú ďalšiu sa cena objednávky zvyšuje o 0,30€/deň na každú ďalšiu surovinu. 

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve, vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou bezhotovostného prevodu alebo vkladom na účet Predávajúceho spolu so špecifickým variabilným symbolom uvedeným na faktúre odovzdanej klientovi pri dodaní stravy alebo formou hotovostnej platby kuriérovi, pričom dňom úhrady sa rozumie deň zaplatenia a vystavenia daňového dokladu.

6.3. Ak kupujúci uhradí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Predávajúceho, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar najneskôr 24 hodín po prvom dodaní tovaru v danom týždni.

6.5. Ak kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar objednaný v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy, kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

Článok VII.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Vlastnícke právo objednaného tovaru, prechádza na kupujúceho jeho prevzatím na mieste dodania určenom v objednávke kupujúceho.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy, prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho resp. osobou ním poverenou.

 

Článok VIII.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar v čase jeho odovzdania kupujúcemu. Vady tovaru je potrebné reklamovať u predávajúceho najneskôr v deň nasledujúci po dodaní tovaru kupujúcemu, inak práva zaniknú. Reklamáciu možno uskutočniť prostredníctvom sms správy alebo prostredníctvom elektronickej pošty, alebo písomne, s použitím kontaktných údajov uvedených na internetovej stránke predávajúceho. Pri reklamácii je kupujúci povinný špecifikovať vytýkanú vadu/vady dodaného tovaru a nároky, ktoré si z tohoto dôvodu voči predávajúcemu uplatňuje, pričom predávajúci je povinný kupujúceho o jeho nárokoch poučiť.

8.2. Kupujúci môže reklamovať produkt Predávajúceho za týchto podmienok:

 • pokiaľ je jedlo zdravotne nevyhovujúce
 • pokiaľ bude obal produktu Predávajúceho poškodený v zmysle hermetického uzatvorenia
 • pokiaľ nebude produkt Predávajúceho doručený na určené miesto počas rozvozových hodín uvedených na stránke www.steffit.eu

8.3. Kupujúci má v závislosti od charakteru vád tovaru voči predávajúcemu nasledovné nároky:

 1. V prípade vád, ktoré možno odstrániť, má kupujúci nárok na ich bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru za bezvadný, alebo ak sa vada týka len jednotlivej súčasti dodaného tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť dodaný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 2. V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré nebránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny takéhoto tovaru.
 3. V prípade vád, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu použitiu (konzumácii) tovaru ako bezvadného, má kupujúci právo podľa vlastného výberu na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru alebo na výmenu tovaru za bezvadný. Odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru nemá vplyv na platnosť zmluvy ohľadne dodávky zvyšnej časti dohodnutého plnenia. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.

8.4. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu uplatnenie reklamácie písomne alebo prostredníctvom správy elektronickej pošty. Predávajúci vybaví reklamáciu bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy ohľadne konkrétneho reklamovaného tovaru. Za vybavenie reklamácie sa považuje:

 1. odovzdanie tovaru po odstránení vady
 2. výmena tovaru za bezvadný. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.
 3. vrátenie kúpnej ceny za reklamovaný tovar. Reklamovaný tovar musí byť vrátený predávajúcemu.
 4. vyplatenie primeranej zľavy z ceny reklamovaného tovaru
 5. písomná výzva kupujúcemu na prevzatie ním nárokovaného plnenia
 6. odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní od jej uplatnenia.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR.

9.2. Bližšie informácie, zásady a podmienky o osobných údajoch, ich spracúvaní a ochrane nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

 

Článok X.

Zmena, prerušenie, zrušenie objednávky a dodania tovaru

10.1. Kupujúci je povinný nahlásiť nasledujúce zmeny najneskôr 48 hod (alebo v piatok do 12:00, ak sa to týka nasledujúceho týždňa) pred dňom dodania tovaru:

 1. Zmenu menu alebo kalorickej varianty tovaru.
 2. Prerušenie odberu tovaru.
 3. Úplné a definitívne zrušenie objednávky tovaru.

10.2. Zmenám v lehote kratšej ako 48 hod. pred dodaním tovaru nemusí byť zo strany predávajúceho vyhovené a kupujúci je povinný uhradiť tovar v plnej výške podľa platného cenníka.

10.3. Pri zmene menu alebo kalorickej varianty tovaru v priebehu týždňa bude Kupujúcemu vystavený dobropis pôvodnej faktúry alebo realizované storno dokladu pre hotovostnú platbu a následne bude vystavený nový daňový doklad s upraveným menu podľa aktuálneho cenníka.

Zmenu je možné nahlásiť najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom zmeny menu, a to prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu thesteffiteu@gmail.com.

10.4. Predávajúci a kupujúci sa na základe žiadosti kupujúceho môžu dohodnúť na dočasnom prerušení dodávok tovaru. Žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom Prerušovacieho formulára na stránke www.steffit.eu najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom prerušenia dodávky. V prípade prerušenia stravy v priebehu týždňa bude Kupujúcemu vystavený dobropis alebo storno a následne zaslaný daňový doklad s upraveným počtom dní, ktoré sa klient v daný týždeň stravoval.

10.5. Úplné a definitívne zrušenie objednávky tovaru – žiadosť je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu prostredníctvom Odhlasovacieho formulára na stránke www.steffit.eu najneskôr 48 hodín pred plánovaným začiatkom odhlásenia dodávky. V prípade odhlásenia stravy v priebehu týždňa bude Kupujúcemu vystavený dobropis alebo storno a následne zaslaný daňový doklad s upraveným počtom dní, ktoré sa klient v daný týždeň stravoval.

 

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.2. Komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ďalšími právnymi predpismi, ktorými sa spravuje vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

11.4. Ak kupujúci dá preukázateľný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov a zašle záväznú objednávku, uzavretá kúpna zmluva sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Scroll to top